Plany odnośnie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Szanowny Nabywco Karty

Plany odnośnie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Przygotowujemy się do wycofania się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ("Brexit"). Chociaż sposób i czas ostatecznego opuszczenia Unii Europejskiej nie są jeszcze jasne na dzień sporządzenia niniejszego listu, podejmujemy kroki, aby upewnić się, że nadal będziemy mogli dostarczać Manufakturze karty podarunkowe, jeśli Wielka Brytania opuści UE 29 marca 2019 r. bez podpisania porozumienia ("Hard Brexit ").

Jak opuszczenie Unii Europejskiej „bez porozumienia” („Hard Brexit”) może wpłynąć na karty podarunkowe Manufaktury

Karty podarunkowe Manufaktury są wydawane przez Wirecard Card Solutions Limited ("WDCS"), brytyjską autoryzowaną instytucję Pieniądza Elektronicznego, która jest obecnie w stanie emitować pieniądz elektroniczny i zapewniać usługi płatnicze w pozostałych 27 krajach UE (UE27) przy użyciu tzw. "uprawnień paszportowych”.

W przypadku opuszczenia UE przez Wielką Brytanię „bez porozumienia” („Hard Brexit”), WDCS oczekuje, że nie będzie już mógł korzystać z uprawnień paszportowych, więc WDCS nie będzie w stanie emitować pieniądza elektronicznego i świadczyć usług płatniczych w UE27 po opuszczeniu UE „bez porozumienia”.

Powiadomienie o zmianach w naszej umowie z Manufakturą

Ponieważ Manufaktura ma siedzibę w jednym z 27 krajów pozostających w Unii Europejskiej, będziemy musieli wprowadzić pewne zmiany w sposobie, w jaki dostarczamy karty podarunkowe Manufaktury po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Zmienimy warunki umowy z Manufakturą w sposób, który opisano w Załączniku do niniejszego listu. Główna zmiana będzie polegała na tym, że zamiast kart WDCS karty podarunkowe Manufaktury będą wydawane przez Wirecard Bank AG, spółkę córkę WDCS. Wirecard Bank AG jest instytucją kredytową, autoryzowaną w Niemczech i nadzorowaną przez Niemiecki Urząd Nadzoru Finansowego, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (lub "BaFin").

W związku z opuszczeniem UE przez WB  „bez porozumienia” zmiany w umowie z Manufakturą wejdą w życie w dniu 29 marca 2019 r. Oprócz zmian, które opisujemy w niniejszym piśmie oraz w Załączniku, warunki umowy z Tobą pozostaną takie same jak obowiązujące do tej pory. Będziemy dostarczać takie same usługi jak obecnie.

Co się stanie jeśli Wielka Brytania opuści UE „z porozumieniem”

Jeśli zostanie nawiązane „porozumienie”, a WDCS nadal będzie w stanie świadczyć odpowiednie usługi w ramach swoich „uprawnień paszportowych”, wówczas WDCS pozostanie dostawcą pieniądza elektronicznego i usług płatniczych na dotychczasowych warunkach, a Wirecard Bank AG nie zostanie stroną umowy. Jeśli tak się stanie, warunki korzystania z usługi pozostaną niezmienione, a zmiany warunków określone w Załączniku nie zostaną uwzględnione.

Kolejne kroki

Manufaktura nie będzie musiała podejmować żadnych kroków, aby opisane zmiany weszły w życie. W przypadku „braku porozumienia” i zmiany strony umowy na Wirecard Bank AG uznamy, że Manufaktura akceptuje opisane zmiany, chyba że otrzymamy od Państwa inną informację.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji lub omówić treść tego listu, prosimy o kontakt.

 

Zakres

Pozycja podlegająca zmianie

Szczegóły usług płatniczych dostawcy

Usługi w zakresie pieniądza elektronicznego
i emisji kart będą świadczone przez Wirecard Bank AG, instytucję kredytową autoryzowaną i regulowaną przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego w Niemczech o numerze ID 117969, którego siedziba znajduje się w  Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Niemcy.

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w limitach wydatków, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

Skargi i      odszkodowania

Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć ewentualnej skargi, mogą się Państwo zwrócić do niemieckiego Rzecznika ds. Usług Finansowych, z którym można się skontaktować następująco:

1) W przypadku Wirecard Bank AG mają zastosowanie procedury rozstrzygania sporów niemieckiego organu arbitrażowego " Rzecznika Praw Obywatelskich Banków Prywatnych " (Ombudsman of Private Banks) (www.bankenombudsmann.de). W celu rozstrzygnięcia sporu z Wirecard Bank AG mogą Państwo odwołać się do Niemieckiego Rzecznika Praw Obywatelskich Banków Prywatnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bankenverband.de. Skargi należy kierować na piśmie

(np. listownie, faksem lub e-mailem)
na adres:

Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken
e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin,
fax: (030) 1663-3169,
email: ombudsmann@bdb.de

2) Ponadto mogą Państwo w każdej chwili złożyć skargę na piśmie lub złożyć skargę ustnie (skarga zostanie nagrana)

w Federalnym Urzędzie Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht),

przy ul. Graurheindorfer 108, 53117 Bonn lub ul. Marie-Curie 24-28, 60439 Frankfurt nad Menem, w Niemczech, jeśli Wirecard Bank AG narusza obowiązujące przepisy prawa niemieckiego.

3) Komisja Europejska utworzyła również Europejską Platformę Internetowego Rozstrzygania Sporów (platformę OS) na stronie www.ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenci mogą korzystać z tej platformy do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z umowami podpisanymi za pośrednictwem internetu z firmą mającą swoją siedzibę w UE.

 

Klient może zgłosić te skargi w przypadku naruszenia przez Bank Ustawy o Nadzorze Usług Płatniczych (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), paragrafy 675c - 676c Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) lub art. 248 Ustawy o Wprowadzeniu do Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)).

 

Loading
Jeśli tekst na tej stronie nie wyświetla się, powiadomienie o uczciwym przetwarzaniu danych można otrzymać pisząc na adres privacy@flex-e-card.com.